แชร์ข้อความนี้

นพ. สามารถ

สุวรรณบริบูรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

นพ. สามารถ

สุวรรณบริบูรณ์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์ & ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล