แชร์ข้อความนี้

พญ. สลักจิต

ชูโชติรส

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สลักจิต

ชูโชติรส

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การตรวจวินิจฉัยเต้านม

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2543
  • Certificate participated in The 4th Asian Breast Diseases Association Teaching Course, Chiang Mai, T