แชร์ข้อความนี้

พญ. ศกุนี

นิรันดร์วิชย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ศกุนี

นิรันดร์วิชย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

ศัลยกรรม - ปลูกผม

เส้นผม - โรคที่เกี่ยวกับเส้นผม

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2559