แชร์ข้อความนี้

นพ. ศักดิ์พิศิษฎ์

นวสิริ

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ศักดิ์พิศิษฎ์

นวสิริ

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป & สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาการรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาการรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีแบบ 3 มิติและการรักษาด้วยอนุภาพพลังงานสูง / อัมสเตอร์ด