แชร์ข้อความนี้

พญ. สายวรีย์

วงษ์รวิโอภาพ

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. สายวรีย์

วงษ์รวิโอภาพ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาตจศัลยศาสตร์ สาขาตจวิทยาลัย