แชร์ข้อความนี้

พญ. สายทิพย์

วิไลรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สายทิพย์

วิไลรัตน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุวิทยา - ผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548
  • Fellowship in Cornea and Refractive Surgery, Chulalongkorn University. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549