แชร์ข้อความนี้

นพ. สหภูมิ

ศรีสุมะ

นพ. สหภูมิ

ศรีสุมะ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ปี 2555