แชร์ข้อความนี้

นพ. รุ่งโรจน์

แสงกิติโกมล

ภาษา: จีนกวางตุ้ง, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. รุ่งโรจน์

แสงกิติโกมล

ความชำนาญ
ทันตกรรมจัดฟัน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2545
  • Diploma of Thai Board of Emergency Medicine