แชร์ข้อความนี้

นพ. รุ่งรัฐ

จิตตการ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. รุ่งรัฐ

จิตตการ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Certificate of Spine Fellow at Sahlgrenska University Hospital, University of Gothenburg, Sweden, 20 , 2558
  • AOSpine Fellow at Inselspital, Bern University hospital, Bern, Switzerland, 2012. , 2555
  • Certificate of Avanced : Minimally Invasive Spine surgery, CheonAn Woori Hospital, CheonAn, Korea; 2 , 2554