แชร์ข้อความนี้

นพ. รณฤทธิ์

สิงห์ปรุ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. รณฤทธิ์

สิงห์ปรุ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขายูโรวิทยา พ.ศ. 2555