แชร์ข้อความนี้

นพ. เรวัฒน์

บุญอนุวัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. เรวัฒน์

บุญอนุวัฒน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ , 2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , 2559