แชร์ข้อความนี้

ทพ. เรืองวุฒิ

เกตุภู่พงษ์

ทพ. เรืองวุฒิ

เกตุภู่พงษ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2544
  • ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรทันตแพทยสภา สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ปี พ.ศ. 2550