แชร์ข้อความนี้

นพ. เหรียญชัย

จูฬาวิเศษกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. เหรียญชัย

จูฬาวิเศษกุล

ความชำนาญ
สาขาประสาทวิทยา
สาขาอายุรศาสตร์ & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา