แชร์ข้อความนี้

นพ. รวิจักร์

จันทรโกเมนทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. รวิจักร์

จันทรโกเมนทร์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
กระดูกสันหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2559
  • Fellowship of Spine Surgery เมื่อปี พ.ศ. 2560