แชร์ข้อความนี้

พญ. รวงผึ้ง

ตั้งผลไกวัลศักดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. รวงผึ้ง

ตั้งผลไกวัลศักดิ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี พ.ศ.2556