แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. รัฐพล

ว่องวันดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. รัฐพล

ว่องวันดี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ 2544
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2548