แชร์ข้อความนี้

พญ. รัชนี

แซ่ลี้

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. รัชนี

แซ่ลี้

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549