แชร์ข้อความนี้

พญ. รพีพรรณ

ไชยอุดม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. รพีพรรณ

ไชยอุดม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย