แชร์ข้อความนี้

พญ. ผุสดี

โรจน์พลากร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ผุสดี

โรจน์พลากร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 25
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร