แชร์ข้อความนี้

ผศ. พญ. ปุณยพัศฐิช์

ศิริธนบดีกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ. พญ. ปุณยพัศฐิช์

ศิริธนบดีกุล

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551