แชร์ข้อความนี้

พญ. ปูชนิยะดา

วิเชียรธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปูชนิยะดา

วิเชียรธรรม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2539
  • Certificate in Primary Training Course of Medical Officer, Directorate of Medical Service, RTAF, Ban
  • Diplomate, Officer Training School of Royal Thai Air Fore, Air Education and Training Command, RTAF