แชร์ข้อความนี้

นพ. ปรีชา

แสนยานุสิทธิ์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ปรีชา

แสนยานุสิทธิ์กุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ