แชร์ข้อความนี้

นพ. ประวิทย์

สุขเจริญชัยกุล

นพ. ประวิทย์

สุขเจริญชัยกุล

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538 , 2538
  • AO Fellowship at Klinik f?r Unfall Und Wiederherstellung Chirurgie, Celle, Germany. , 1997
  • วุฒิบัตรผู้AO Basic course, Davos, Switzerland, 2000 , 2000