แชร์ข้อความนี้

ทพ. ปรัชญา

บุญสอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพ. ปรัชญา

บุญสอง

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมประดิษฐ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อป
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
  • Certificate in Implant Dentistry, Chulalongkorn University, 2011.