แชร์ข้อความนี้

นพ. ประพันธ์

กิตติวรวิทย์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ประพันธ์

กิตติวรวิทย์กุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิด
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ. 2553