แชร์ข้อความนี้

นพ. ประพนธ์

ดิษฐ์รุ่งโรจน์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ประพนธ์

ดิษฐ์รุ่งโรจน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2544