แชร์ข้อความนี้

พญ. ประภาศรี

พลังวชิรา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ประภาศรี

พลังวชิรา

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว