แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. ปราโมทย์

สุคนิชย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.นพ. ปราโมทย์

สุคนิชย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตเวชบำบัดสารเสพติด

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2535
  • Certificate in Child Psychiatry, Austin Psychiatry Residency Program, Austin,TX. U.S.A.