แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. ประกิต

เทียนบุญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.นพ. ประกิต

เทียนบุญ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2515
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2517
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522.