แชร์ข้อความนี้

นพ. ประกาศิต

สงวนจิตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ประกาศิต

สงวนจิตร

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2537
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2544
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2547