แชร์ข้อความนี้

พญ. ปราชิญา

ปริปุณณะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปราชิญา

ปริปุณณะ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2539
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2543
  • ประกาศนียบัตรตจวิทยา รพ.รามาธิบดี ปี 2544-2546