แชร์ข้อความนี้

พญ. ปรวัน

ตั้งธรรม

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ปรวัน

ตั้งธรรม

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558