แชร์ข้อความนี้

นพ. พรพีระ

จิตต์ประทุม

นพ. พรพีระ

จิตต์ประทุม

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย