แชร์ข้อความนี้

พญ. พรพรรณ

มหาเสาวภาคย์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. พรพรรณ

มหาเสาวภาคย์กุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร