แชร์ข้อความนี้

พญ. ภรณ์ลดา

ศัลกวิเศษ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ภรณ์ลดา

ศัลกวิเศษ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุวิทยา - ผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ปี 2555-2556