แชร์ข้อความนี้

พญ. พรชนก

เอี่ยมศิริรักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พรชนก

เอี่ยมศิริรักษ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มห