แชร์ข้อความนี้

ทพ. พรชัย

เลิศทรัพย์เจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

ทพ. พรชัย

เลิศทรัพย์เจริญ

ความชำนาญ
ปริทันตวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
  • ประกาศนียบัตรปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529