แชร์ข้อความนี้

นพ. ปุณยธร

พัฒนธิติกานต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ปุณยธร

พัฒนธิติกานต์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์