แชร์ข้อความนี้

นพ. พูลศักดิ์

ไวความดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พูลศักดิ์

ไวความดี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2530
  • Certificate in Assisted Reproductive Technology:Bourn Hall Clinic. Cambridge,U.K
  • Diploma in Laparoscopic Surgery, Germany