แชร์ข้อความนี้

นพ. พูลลาภ

ลีวรวัฒน์

นพ. พูลลาภ

ลีวรวัฒน์

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545