แชร์ข้อความนี้

นพ. พงษ์พัฒน์

เมธาพิพัฒนกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พงษ์พัฒน์

เมธาพิพัฒนกุล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2560