แชร์ข้อความนี้

รศ.พญ. พงศ์ภารดี

เจาฑะเกษตริน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.พญ. พงศ์ภารดี

เจาฑะเกษตริน

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาการระงับปวด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2519
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2521
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2523