แชร์ข้อความนี้

นพ. พงษ์เชษฐ์

เบศรภิญโญวงศ์

ภาษา: จีนแมนดาริน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. พงษ์เชษฐ์

เบศรภิญโญวงศ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย