แชร์ข้อความนี้

นพ. ปิยวัฒน์

เลาวหุตานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ปิยวัฒน์

เลาวหุตานนท์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา & อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2552