แชร์ข้อความนี้

พญ. ปิยาภัค

ซีโฮ่

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ปิยาภัค

ซีโฮ่

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Diplomate in Clinical Science, Chonburi Hospital