แชร์ข้อความนี้

พญ. ภิยดา

ยศเนืองนิตย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ภิยดา

ยศเนืองนิตย์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556