แชร์ข้อความนี้

นพ. ปิติพงศ์

สุรเมธากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ปิติพงศ์

สุรเมธากุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2549
  • ประกาศนียบัตรจักษุวิทยา สาขาต้อหิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2550