แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. พิภพ

จิรภิญโญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.นพ. พิภพ

จิรภิญโญ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2520 , 2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2524
  • Fellowship of Pediatric Gastroenterology and Infant Nutrition, NY, USA