แชร์ข้อความนี้

พญ. พิมพ์ขวัญ

จารุอำพรพรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พิมพ์ขวัญ

จารุอำพรพรรณ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุตกแต่ง และเสริมสร้าง

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • M.D., Faculty of Medicine, Vanderbilt University. Vanderbilt University. , 2554
  • Clinical Fellowship in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. University of Michigan, USA. , 2560
  • American Board of Ophthalmology. , 2560