แชร์ข้อความนี้

พญ. พิกุล

อาศิรเวช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พิกุล

อาศิรเวช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2525
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2531
  • หนังสืออนุมัติ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปี พ.ศ.2546